Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 09-Jun-2023
Dátum účinnosti 09-Jun-2023

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady ZUŠ Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 112, Prešovský kraj 094 35, Slovensko, e-mail: kontakt@zusjastrabie.sk, tel: +421917126647 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://www.zusbackov.sk ). (ďalej len "služba"). Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní odo dňa, keď budú revidované Zásady zverejnené v Službe, a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:
Informácie, ktoré o vás získame, použijeme na tieto účely:

Podpora
Administratívne informácie
Riešenie sporov
Ak chceme vaše informácie použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie použijeme až po získaní vášho súhlasu, a potom len na účel(y), na ktorý(é) nám udelíte súhlas, pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť konať inak.

AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE:
Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať žiadnej tretej strane bez toho, aby sme si vyžiadali váš súhlas, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

- Analytika
Od takýchto tretích strán vyžadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdáme, používali len na účel, na ktorý boli odovzdané, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj na nasledujúce účely: (1) na dodržanie platných zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; (2) na vymáhanie vašich zmlúv s nami vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše údaje budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie kópie svojich osobných údajov, na obmedzenie alebo namietanie voči aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, na požiadanie o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov s iným subjektom, na odvolanie súhlasu, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, na podanie sťažnosti na zákonný orgán a na ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu kontakt@zusjastrabie.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.

COOKIES atď.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame, a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

BEZPEČNOSŤ:
Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.